ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης ενός (1) Λειτουργού για απασχόληση ορισμένου χρόνου) για σκοπούς υλοποίησης των αναγκών του ειδικού στόχου 1.6. «Συμβολή στην προστασία και στην αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των υδρόβιων οικοσυστημάτων (διαχείριση Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών με Τεχνητούς Υφάλους)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΠΘΑΥ) 2021-2027. Η απασχόληση του Λειτουργού (ΕΟΧ) θα είναι μέχρι τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, ήτοι μέχρι τις 31.12.2029.


1. Προσόντα και καθήκοντα

Ι. Λειτουργός Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Κλ.Α8)-Διαχείριση Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών Τεχνητών Υφάλων/ ΕΠΘΑΥ 2021-2027

Α. Προσόντα

Α1. Απαιτούμενα/Απαραίτητα Προσόντα:

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα ή συνδυασμό των θεμάτων, Οικολογία, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Θαλάσσια Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια.

β) Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή τίτλου Master διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους σε ένα ή συνδυασμό των θεμάτων Οικολογία, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Θαλάσσια Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια.

γ) Κάτοχος αναγνωρισμένου διπλώματος αυτόνομης κατάδυσης για τουλάχιστον 30 μέτρα, επιπέδου «advanced diver».

δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της ΕΔΥ.


Α. 2. Επιπρόσθετα προσόντα

α) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην τεχνική διαχείριση προγραμμάτων και έργων, δηλαδή: διαμόρφωση, τροποποίηση και υποβολή σε πληροφοριακό σύστημα τεχνικών δελτίων, περιγραφή παραδοτέων, ετοιμασία χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμού, ετοιμασία νομικών δεσμεύσεων, δελτίων δαπανών και δελτίων παρακολούθησης, τεχνικές αναφορές, για το θαλάσσιο περιβάλλον που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ θα θεωρείται πλεονέκτημα.

β) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (δηλαδή: εργασία και έρευνα πεδίου, επιτήρηση, διεξαγωγή καταδύσεων, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, παρουσιάσεις, συνέδρια,) θα θεωρείται πλεονέκτημα.

γ) Αποδεδειγμένη γενική επαγγελματική πείρα στους τομείς των θαλάσσιων βιολογικών επιστημών, θα θεωρείται πλεονέκτημα.

Νοείται ότι, όλα τα έγγραφα (πτυχία, βεβαιώσεις και βιογραφικά σημειώματα) που αναγράφονται στις παραγράφους Α1 και Α2 θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση των ενδιαφερομένων.


Β. Καθήκοντα

Τα καθήκοντα που θα εκτελεί το άτομο που θα προσληφθεί θα αφορούν την κάλυψη των αναγκών του ΤΑΘΕ για θέματα διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με Τεχνητούς Υφάλους στο πλαίσιο υλοποίησης του (ΕΠΘΑΥ) 2021-2027 και συμπεριλαμβάνουν:

α) Εφαρμογή των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΘΑΥ 2021-2027.

β) Διενέργεια όλων των διαδικασιών ένταξης, παρακολούθησης και επαλήθευσης (διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις) των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

γ) Ετοιμασία κειμένων εργασίας, εκθέσεων και τεχνικών δελτίων για την υλοποίηση των παραδοτέων του ΕΠΘΑΥ 2021-2027 για θέματα τεχνητών υφάλων.

δ) Ετοιμασία εγγράφων προσφορών, συντονισμός και επίβλεψη σχετικών έργων.

ε) Διεκπεραίωση μελετών, εργασία πεδίου, συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, διάχυσης αποτελεσμάτων και δημοσιότητας που αφορούν τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές των τεχνητών υφάλων.

στ) Διεξαγωγή καταδύσεων για διαχείριση, έρευνα και παρακολούθηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με Τεχνητούς Υφάλους.

ζ) Μετάβαση στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συναντήσεις.

η) Οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα δυνατό να του/της ανατεθούν.


Γ. Ωράριο εργασίας και τοποθέτηση

Το άτομο που θα προσληφθεί θα εργάζεται με κανονικό ωράριο εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας (07.30-15.00) με έδρα εργασίας τα Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λεμεσό.


Δ. Αμοιβή

Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2022 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης


Ε. Περίοδος απασχόλησης

Η περίοδος απασχόλησης του Λειτουργού/Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) θα είναι από την ημερομηνία πρόσληψης του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2029 στον Κλάδο Τεχνητών Υφάλων στο πλαίσιο υλοποίησης των αναγκών του ειδικού στόχου 1.6. «Συμβολή στην προστασία και στην αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των υδρόβιων οικοσυστημάτων (διαχείριση Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών με Τεχνητούς Υφάλους)» ΕΠΘΑΥ 2021-2027.

Η απασχόληση θα γίνεται σε 12μηνη σύμβαση, η οποία θα δύναται να ανανεώνεται για άλλους δώδεκα μήνες με την ολοκλήρωση της πιο πάνω περιόδου. Επισημαίνεται ότι, εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση που κατά την ετήσια αξιολόγησή του το εργοδοτούμενο άτομο κρίνεται ανεπαρκές, τότε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2016.


Ζ. Υποβολή αιτήσεων

Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο I το οποίo μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών www.moa.gov.cy/dfmr. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει «Αίτηση για πρόσληψη λειτουργού ορισμένου χρόνου στο ΤΑΘΕ για κάλυψη αναγκών διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με Τεχνητούς Υφάλους στο πλαίσιο υλοποίησης του (ΕΠΘΑΥ) 2021-2027». Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στη Λευκωσία (Διεύθυνση Βηθλεέμ 101, 14 16 Λευκωσία) ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 29 Απριλίου 2022, σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται «Αίτηση για πρόσληψη λειτουργού ορισμένου χρόνου στο ΤΑΘΕ για κάλυψη αναγκών διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με Τεχνητούς Υφάλους στο πλαίσιο υλοποίησης του (ΕΠΘΑΥ) 2021-2027». Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας που να καταγράφουν συγκεκριμένα καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ), διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα εξεταστεί. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, αναφορικά με τη θέση «Αίτηση για πρόσληψη λειτουργού ορισμένου χρόνου στο ΤΑΘΕ για κάλυψη αναγκών διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με Τεχνητούς Υφάλους στο πλαίσιο υλοποίησης του (ΕΠΘΑΥ) 2021-2027», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με το Λειτουργό Γιώργο Παγιάτα στον αριθμό 25827281 και στο email gpayiatas@dfmr.moa.gov.cy


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΛ. Α8)

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΦΑΛΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΘΑΥ 2021-2027

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων για τη θέση κάλυψης των αναγκών διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με Τεχνητούς Υφάλους στο πλαίσιο υλοποίησης του (ΕΠΘΑΥ) 2021-2027


Σημείωση:

1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα αξιολογείται η προηγούμενη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Αν η ισοβαθμία παραμένει, τότε θα αξιολογείται ο βαθμός του απολυτηρίου σχολής μέσης εκπαίδευσης.

2. Σε περίπτωση απόκτησης προσόντων και σχετικής εμπειρίας: α. αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα στην τεχνική διαχείριση προγραμμάτων και έργων για το θαλάσσιο περιβάλλον που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, β. αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και γ. αποδεδειγμένης γενικής επαγγελματικής πείρας στους τομείς των θαλάσσιων βιολογικών επιστημών θα δίνονται μονάδες για όλα τα προσόντα και τη σχετική εμπειρία που έχουν αποκτηθεί, ακόμη και εάν αυτά έχουν αποκτηθεί την ίδια χρονική περίοδο.