Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του ΤΑΘΕ και των εκπροσώπων των οργανωμένων συνόλων ερασιτεχνών αλιέων παρουσιάστηκαν οι θέσεις του ΤΑΘΕ για τη βιωσιμότητα της ερασιτεχνικής αλιείας στην Κύπρο.


To Τ.Α.Θ.Ε εισηγήθηκε όπως γίνουν κάποιες αλλαγές και τροποποιήσεις στους κανονισμούς Περί Ερασιτεχνικής αλιείας. Οι Εισηγήσεις δόθηκαν στους επίσημους συλλόγους οι οποίοι αναμένεται να αποστείλουν τις θέσεις τους και σε ποια σημεία συμφωνούν ή διαφωνούν.

Τα νέα μέτρα που πρότεινε το Τ.Α.Θ.Ε είναι:

 

Άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα:

  • Υποχρεωτική χρήση της εφαρμογής Cy-FIS από όλους τους αδειούχους ερασιτέχνες αλιείς και για όλες τις εξορμήσεις. Η υποχρέωση αυτή ήδη περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα συλλογής αλιευτικών δεδομένων 2022-24 και είναι σύμφωνη με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ. Μέσω της εφαρμογής αυτής θα καταγράφονται όλες οι εξορμήσεις, τα αλιεύματα και ίσως κάποια βιολογικά δεδομένα (κυρίως μήκος) για κάποια είδη, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, έτσι ώστε η διαχείριση να μπορεί να γίνεται βάση δεδομένων και με στοχευμένα μέτρα, ακόμα και σε επίπεδο είδους. Η εφαρμογή θα βελτιώσει επίσης την επικοινωνία του ΤΑΘΕ με τους ερασιτέχνες αλιείς καθώς και την ενημέρωση των τελευταίων σε θέματα που τους αφορούν. Νοείται ότι θα δοθεί μια επαρκής περίοδος προσαρμογής των αλιέων στη χρήση της εφαρμογής, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης της εφαρμογής εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Για άτομα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν την εν λόγω εφαρμογή, θα προβλεφθεί, σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των οργανωμένων συνόλων ερασιτεχνικής αλιείας, εναλλακτικός τρόπος υποβολής δεδομένων, π.χ. μέσω έντυπων ημερολογίων αλιείας. Για την αλιεία από την ακτή, όπου επι του παρόντος δεν απαιτείται άδεια αλιείας, έχει προβλεφθεί στο επερχόμενο πρόγραμμα συλλογής αλιευτικών δεδομένων η διενέργεια τακτικών ετήσιων παγκύπριων τηλεφωνικών ερευνών για συλλογή ανάλογων δεδομένων.
  • Περιορισμός επιτρεπόμενων κιλών ανά εξόρμηση, ανά 24ωρο και ανά σκάφος για το ψαροντούφεκο, κατ' αναλογία με αυτό που ισχύει στο ψάρεμα από σκάφος (για δύο ή περισσότερα άτομα με άδεια αλιείας στο σκάφος να ισχύουν τα 10 κιλά συνολικά ή 5 κιλά και ένα ψάρι ανεξαρτήτως βάρους).
  • Περιορισμός στο ένα επιτρεπόμενο άτομο ανά εξόρμηση, ανά 24ωρο και ανά σκάφος (όπου εφαρμόζεται) για τα είδη ορφός και συναγρίδα.


Κάποια από τα μέτρα που αποφασίστηκαν προϋποθέτουν αλλαγές στη νομοθεσία. Τα μέτρα αυτά είναι:

  • Θέσπιση άδειας για την αλιεία από την ακτή.
  • Μείωση του επιτρεπόμενου αριθμού αγκιστριών στο παραγάδι από 400 σε 200.
  • Εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης άδειας αλιείας από σκάφος για άτομα κάτω των 17 ετών.
  • Κατάργηση ποσοτικών περιορισμών στην αλίευση του λαγοκέφαλου.


Σημειώνεται επίσης προς ενημέρωση ότι κάποια σχετικά θέματα συζητούνται και ρυθμίζονται σε ανώτερο επίπεδο, όπως π.χ. η μείωση των αγκιστριών του παραγαδιού όπου η GFCM προτείνει 200 αγκίστρια, το όριο για το τονάκι όπου η ICCAT ορίζει 3 ψάρια ανά σκάφος και μέρα αντί 9 που έχουμε τώρα, η απαίτηση από την ICCAT ύπαρξης λίστας σκαφών που θα δικαιούνται να αλιεύουν τονάκι, για το οποίο θα χρειαστεί να ζητήσουν στους όρους να δηλώνονται όλα τα εγγεγραμμένα σκάφη με τα οποία θα ασκηθεί ερασιτεχνική αλιεία κλπ.